علوم و فنون غذایی

علوم و فنون غذایی

Journal of Food Biosciences and Technology


پوستر علوم و فنون غذایی
سردبیر:مهرداد قوامی
مهرداد قوامی
نام اختصاری:J Food Biosci Technol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:صنایع غذایی
سازمان همکار