مدیریت بهداشت و انفورماتیک

مدیریت بهداشت و انفورماتیک

Journal of Health Management and Informatics


پوستر مدیریت بهداشت و انفورماتیک
سردبیر:ناهید حاتم
امید براتی
نام اختصاری:J Health Manage Inf
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مدیریت بالینی، ایمنی بیماری، مدیریت کیفیت، فناوری اطلاعات سلامت، سلامت الکترونیک، پرونده الکترونیک سلامت، اطلاع‌رسانی بیوگرافی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار