علوم بهداشتی و سیستم نظارت

علوم بهداشتی و سیستم نظارت

Journal of Health Sciences and Surveillance System


پوستر علوم بهداشتی و سیستم نظارت
سردبیر:کوروش عزیزی
فریبا مرادی
نام اختصاری:J Health Sci Surv Sys
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پزشک خانواده، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، ارگونومی، اپیدمیولوژی، آموزش بهداشت و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار