پرستاری عمومی و مامایی

پرستاری عمومی و مامایی

Journal of Holistic Nursing and Midwifery


پوستر پرستاری عمومی و مامایی
سردبیر:صدیقه پاک سرشت
شهلا اسیری
نام اختصاری:J Holist Nurs Midwifery
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پرستاری و مامایی عمومی،روانشناسی مرتبط با پرستاری و مامایی
سازمان همکار