تحقیقات آسیب و خشونت

تحقیقات آسیب و خشونت

Journal of Injury and Violence Research


پوستر تحقیقات آسیب و خشونت
سردبیر:محمودرضا مرادی
بابک ایزدی
نام اختصاری:J Inj Violence Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اورژانس، تروما، سوانح، بلایا
سازمان همکار