دانشکده دندانپزشکی ایران

دانشکده دندانپزشکی ایران

Journal of Islamic Dental Association of Iran


پوستر دانشکده دندانپزشکی ایران
سردبیر:مسعود فلاحی نژاد قاجاری
محمدصادق احمد آخوندی
نام اختصاری:J Islamic Dental Assoc Iran
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دندانپزشکی
سازمان همکار