مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Journal of Kerman University of Medical Sciences


پوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سردبیر:احمد غلامحسینیان نجار
محمدحسین داعی پاریزی
نام اختصاری:J Kerman Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار