مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

Journal of Kermanshah University of Medical Sciences


پوستر مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
سردبیر:علیرضا جانبخش
یحیی پاسدار
نام اختصاری:J Kermanshah Univ Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار