لیزر در علوم پزشکی

لیزر در علوم پزشکی

Journal of Lasers in Medical Sciences


پوستر لیزر در علوم پزشکی
سردبیر:آرش محمدی توفیق
محمدرضا رزاقی
نام اختصاری:J Lasers Med Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:لیزر در دندان پزشکی، لیزر در ارولوژی، فیزیک لیزر
سازمان همکار
مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی