مجله آموزش پزشکی

مجله آموزش پزشکی

Journal of Medical Educationپوستر مجله آموزش پزشکی

این نشریه علمی پژوهشی توسط دانشکده آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتشر می شود.

سردبیر:شهرام یزدانی
حبیب اله پیروی
نام اختصاری:J Med Educ
موضوعات اختصاصی:آموزش پزشکی