مجله اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی

مجله اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی

Journal of Medical Ethics and History of Medicine


پوستر  مجله اخلاق پزشکی و تاریخ پزشکی
سردبیر:باقر لاریجانی
باقر لاریجانی
نام اختصاری:J Med Ethics Hist Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تاریخ و اخلاق پزشکی
سازمان همکار