مجله میکروبیولوژی پزشکی و بیماریهای عفونی

مجله میکروبیولوژی پزشکی و بیماریهای عفونی

Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases


پوستر مجله میکروبیولوژی پزشکی و بیماریهای عفونی
سردبیر:سعیدرضا نداف
محمدرضا سیاوشی
نام اختصاری:J Med Microbiol Infect Dis
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:عفونی - میکروب شناسی
سازمان همکار