مجله سیگنالها و سنسورهای پزشکی

مجله سیگنالها و سنسورهای پزشکی

Journal of Medical Signals and Sensors


پوستر مجله سیگنالها و سنسورهای پزشکی
سردبیر:حسین ربانی
علیرضا مهری‌دهنوی
نام اختصاری:J Med Signal Sensors
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بیوالکتریک، بیوانفورماتیک، بیوفیزک و فیزک‌پزشکی، بیومتریال و تحقیقات بین‌رشته‌ای و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار
مر کز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی