مجله علوم تغذیه و رژیم غذایی

مجله علوم تغذیه و رژیم غذایی

Journal of Nutritional Sciences and Dietetics


پوستر مجله علوم تغذیه و رژیم غذایی
سردبیر:ابوالقاسم جزایری
فریدون سیاسی
نام اختصاری:J Nutr Sci Diet
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تغذیه جامعه، اپیدمیولوژی تغذیه، تغذیه بالینی، تغذیه سلولی و مولکولی ، تغذیه ورزشی.
سازمان همکار