مجله بهداشت و اپیدمیولوژی شغلی

مجله بهداشت و اپیدمیولوژی شغلی

Journal of Occupational Health and Epidemiology


پوستر مجله بهداشت و اپیدمیولوژی شغلی
سردبیر:رضا وزیری نژاد
عباس اسماعیلی
نام اختصاری:J Occu Health Epidemiol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اپیدمیولوژی، بهداشت شغلی، بهداشت حرفه‌ای
سازمان همکار
انجمن علمی بهداشت کار ایران- انجمن علمی بهداشت محیط ایران- انجمن علمی آموزش و ارتقاء بهداشت و سلامت ایران