مجله چشم پزشکی و چشم انداز تحقیقات

مجله چشم پزشکی و چشم انداز تحقیقات

Journal of Ophthalmic and Vision Research


پوستر مجله چشم پزشکی و چشم انداز تحقیقات
سردبیر:شاهین یزدانی
محمدعلی جوادی
نام اختصاری:J Ophthalmic Vis Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:لنز و کاتاراکت، گلوکوم، زیست شناسی سلول‌های شبکیه و سلول های شبکیه، چشم پزشکی اطفال و استرابیسم، نورولوژی چشم پزشکی، سرطان چشم و آسیب شناسی، جراحی پلاستیک و مجاری چشم، اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم، تکنیک‌های تصویربرداری و جراحی
سازمان همکار