مجله بهداشت دهان و دندان و اپیدمیولوژی دهان و دندان

مجله بهداشت دهان و دندان و اپیدمیولوژی دهان و دندان

Journal of Oral Health and Oral Epidemiology


پوستر مجله بهداشت دهان و دندان و اپیدمیولوژی دهان و دندان
سردبیر:مسعود پریرخ
آرش شهروان
نام اختصاری:J Oral Health Oral Epidemiol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اپیدمیولوژی، سلامت دهان و دندان
سازمان همکار