مجله ارتوپدی و آسیب ستون فقرات

مجله ارتوپدی و آسیب ستون فقرات

Journal of Orthopedic and Spine Trauma


پوستر مجله ارتوپدی و آسیب ستون فقرات
سردبیر:جواد مرتضوی
محسن توکلی - جواد مرتضوی
نام اختصاری:J Orthop Spine Trauma
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:جراحی استخوان و مفاصل
سازمان همکار