مجله علوم دامپزشکی

مجله علوم دامپزشکی

Journal of Paramedical Sciences


پوستر مجله علوم دامپزشکی
سردبیر:حمید علوی مجد
سید‌حسن مقدم نیا
نام اختصاری:J Paramed Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:زیست شناسی، مدیریت اطلاعات سلامت، فناوری اطلاعات سلامت، علوم کتابداری و پزشکی، رادیولوژی و پرتو‌درمانی، هماتولوژی و بانک خون
سازمان همکار