مجله عمل در روانشناسی بالینی

مجله عمل در روانشناسی بالینی

Journal of Practice in Clinical Psychology


پوستر مجله عمل در روانشناسی بالینی
سردبیر:پروانه محمدخانی
سید علی حسینی
نام اختصاری:J Practice Clinic Psychol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:روانشناسی، روان سنجی، اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان، توانبخشی در اختلالات روانی
سازمان همکار