مجله علوم توانبخشی و تحقیقات

مجله علوم توانبخشی و تحقیقات

Journal of Rehabilitation Sciences and Research


پوستر مجله علوم توانبخشی و تحقیقات
سردبیر:محمدتقی کریمی
محسن رازقی
نام اختصاری:J Rehabil Sci Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:گفتاردرمانی، کاردرمانی، فیزیوتراپی، اعضای مصنوعی، سالمندشناسی، شنوایی‌شناسی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار