مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی

مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی

Journal of Research Development in Nursing and Midwifery


پوستر مجله تحقیقات توسعه پرستاری و مامایی
سردبیر:غلام رضا محمودی
خدیجه یزدی
نام اختصاری:J Res Dev Nurs Midwifery
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:پرستاری روان، کودکان، سلامت باروری و جنسی
سازمان همکار