مجله تحقیقات درعلوم سلامت

مجله تحقیقات درعلوم سلامت

Journal of Research in Health Sciencesپوستر مجله تحقیقات درعلوم سلامت
سردبیر:حسین محجوب
غلامحسین صدری
نام اختصاری:J Res Health Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آموزش بهداشت، اپیدمیولوژی، آمار زیستی، بهداشت حرفه ای
سازمان همکار
دانشکده بهداشت