فصلنامه صنعت لاستیک ایران IRM

فصلنامه صنعت لاستیک ایران IRM

Iran Rubber Magezine
نشریه صنعت لاستیک ایران (IRM) ، یک نشریه تخصصی در حوزه ی علوم مربوط به الاستومرها و تکنولوژی تایر و قطعات لاستیک است که ازسال 1374 به صورت فصل نامه توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک منتشر می شود.
در این نشریه عمدتاً مباحث مربوط به مواد اولیه و آمیزه کاری لاستیک، طراحی تایر، تکنولوژی های بازیافت تایرهای فرسوده و آزمونهای مرتبط به محصولات لاستیکی مطرح می شود. همچنین به منظور ارتقای توان مدیریتی و سیستم های کیفیت و بهبود کسب و کار واحدهای صنعتی، بخش های دیگری از جمله مدیریت، سیستم کیفیت، بهره وری و بازرگانی نیز در این نشریه وجود دارد.
این نشریه از سال 1386 دارای رتبه علمی - ترویجی از وزارت علوم- تحقیقات و فناوری شد و بخش عمده یی از پژوهشهای کاربردی در حوزه صنعت لاستیک که توسط دانشجویان ، کارشناسان صنعت لاستیک و اساتید دانشگاهها و مراکز پژوهشی انجام می شود در این نشریه به چاپ می رسد.
هدف از انتشار این نشریه ارتقای سطح علمی کارشناسان و مدیران و نیروهای کار شاغل در صنعت بزرگ تایر و قطعات لاستیکی در زمینه های علوم و تکنولوژی محصولات لاستیک، مدیریت نوین در حوزه های تولید، منابع انسانی و بهره وری و نیز سیستم های کیفی است.