علوم خواب

علوم خواب

Journal of Sleep Sciences


پوستر علوم خواب
سردبیر:خسرو صادق نیت حقیقی
خسرو صادق نیت حقیقی
نام اختصاری:J Sleep Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:حوزه‌های گوناگون علوم خواب مشتمل بر مغز و اعصاب، روانپزشکی، طب کار، گوش و حلق و بینی، اطفال، ریه.
سازمان همکار