جراحی و تروما

جراحی و تروما

Journal of Surgery and Trauma


پوستر جراحی و تروما
سردبیر:مهران هیرادفر
احمد آموزشی
نام اختصاری:J Surg Trauma
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:اورژانس، تروما، سوانح، بلایا، جراحی، حوادث و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار