مراقبت از بیماریهای مزمن جندی شاپور

مراقبت از بیماریهای مزمن جندی شاپور

Jundishapur Journal of Chronic Disease Care


پوستر مراقبت از بیماریهای مزمن جندی شاپور
سردبیر:کورش زارع
پروین عابدی
نام اختصاری:Jundishapur J Chron Dis Care
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:دیابت، ام‌اس، سرطان، بیماری‌های روانپزشکی، تالاسمی، بیماری‌های قلبی- عروقی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار