علوم بهداشتی جندی شاپور

علوم بهداشتی جندی شاپور

Jundishapur Journal of Health Sciences


پوستر علوم بهداشتی جندی شاپور
سردبیر:معصومه احمد‌ی‌زاده
اسماعیل ایدنی
نام اختصاری:Jundishapur J Health Sci
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:بهداشت محیط، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، آمار زیستی، حشره‌شناسی پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، بهداشت عمومی و آموزش بهداشت و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار