مجله میکروبیولوژی جندی شاپور

مجله میکروبیولوژی جندی شاپور

Jundishapur Journal of Microbiology


پوستر مجله میکروبیولوژی جندی شاپور
سردبیر:علی زارعی محمودآبادی
علی زارعی محمودآبادی
نام اختصاری:Jundishapur J Microbiol
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:ویروس‌شناسی، قارچ‌شناسی، باکتری‌شناسی، تک‌یاخته‌‌شناسی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار