گیاهان دارویی جندی شاپور

گیاهان دارویی جندی شاپور

Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products


پوستر گیاهان دارویی جندی شاپور
سردبیر:هیبت اله کلانتری
علی اصغر همتی
نام اختصاری:Jundishapur J Nat Pharm Prod
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم دارویی، فارماکونوزی، توکسیکولوژی، فارماکولوژی، بیوتکنولوژی دارویی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار