مجله علمی علوم زراعی

مجله علمی علوم زراعی

Scientific Journal of Crop Science (SJCS)پوستر مجله علمی علوم زراعی

Crop agronomy, production, genetics and breeding, germplasm, crop protection, soil sciences, postharvest systems and utilization, agroforestry, crop-animal interactions, environmental issues and agricultural information.

دارای ایندکس های مهمی از جمله TEEAL از دانشگاه کرنل آمریکا