مجله فرضیه پزشکی، تشخیص و نوآوری چشم پزشکی

مجله فرضیه پزشکی، تشخیص و نوآوری چشم پزشکی

Medical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmologyپوستر مجله فرضیه پزشکی، تشخیص و نوآوری چشم پزشکی

Medical Hypothesis, Discovery & Innovation (MEHDI) Ophthalmology Journal is an international quarterly peer-review journal in which we publish evidence-based ideas and hypotheses in the realm of ophthalmology and visual sciences. We look for discoveries, minimal invasive surgeries, new modalities of treatment, software, innovative instruments, and any texts that contain creativity and ideas in ophthalmology and visual sciences in order to publish them for maximum visibility.