مجله آزمایشگاهی پزشکی

مجله آزمایشگاهی پزشکی

Medical Laboratory Journal


پوستر مجله آزمایشگاهی پزشکی
سردبیر:حمیدرضا جوشقانی
علیرضا احمدی
نام اختصاری:Med Lab J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم آزمایشگاهی
سازمان همکار