فصلنامه پایش سبک زندگی

فصلنامه پایش سبک زندگی

The monitoring of lifestyleپوستر فصلنامه پایش سبک زندگی

این نشریه که توسط موسسه فرهنگی هنری معنویت آل یاسین منتشر می شود در حوزه های زیر به زبان فارسی مقاله می پذیرد:

  • اجتماعی, فرهنگی با رویکرد موضوعات و مسائل حوزه سبک زندگی