مجله مطالعات توانبخشی و سلامت خاورمیانه

مجله مطالعات توانبخشی و سلامت خاورمیانه

Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies


پوستر مجله مطالعات توانبخشی و سلامت خاورمیانه
سردبیر:امیرهوشنگ بختیاری
مهدی شادنوش
نام اختصاری:Midd East J Rehab Health Stud
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:توانبخشی ذهنی، جسمی و صوتی، توانبخشی گفتار، زبان و شنوایی، آموزش سلامت و تمامی حیطه‌های پزشکی از تحقیقات بالینی و تجربی
سازمان همکار