فصلنامه بین المللی مطالعات شهری پیشرفته

فصلنامه بین المللی مطالعات شهری پیشرفته

International Journal of Advanced Urban Research
یک فصلنامه بین المللی است که به زبان انگلیسی منتشر می شود و آخرین یافته های علمی و تخصصی در زمینه شهرسازی، معماری، محیط زیست و عمران می باشد. اعضای هیات تحریریه این نشریه متشکل از اساتید دانشگاه از کشورهای مختلف است و مطابق با آخرین استاندارهای مربوط به مراکز نمایه سازی مقالات پژوهشی (ISC,ISI) داوری و منتشر می شود.

International Journal of Advanced Urban Research (IJAUR) is a peer-reviewed quarterly journal which provides a forum for original research papers in order to exchange information and views on significant aspects of urban development worldwide.

This journal will include primary research articles, expert discussions on current urban issues and case studies writtrn in English. Articles are selected that are relevant to both academics and practitioners, but the journal particularly encourages contributions on different subjects and topics and issues in urbanization and urban affairs.