مجله تحقیقات علوم نانو

مجله تحقیقات علوم نانو

Nanomedicine Research Journal


پوستر مجله تحقیقات علوم نانو
سردبیر:فرید درکوش
مهدی رضایت
نام اختصاری:Nanomedicine Res J
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی بافت، نانو‌بیو‌سنسور، حامل‌های عامل‌دار و سیستم‌های دارو رسانی
سازمان همکار