مجله نوآوری در بیومدیکال

مجله نوآوری در بیومدیکال

Novelty in Biomedicine


پوستر مجله نوآوری در بیومدیکال

این نشریه توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  به زبان انگلیسی منتشر می شود.

سردبیر:حسین گودرزی
علیرضا رمضانی
نام اختصاری:Novelty Biomed
موضوعات اختصاصی:علوم پایه پزشکی