مطالعات پرستاری و مامایی

مطالعات پرستاری و مامایی

Nursing and Midwifery Studies


پوستر مطالعات پرستاری و مامایی
سردبیر:نگین مسعودی‌علوی
محسن ادیب حاج‌باقری
نام اختصاری:Nurs Midwifery Stud
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:آموزش پرستاری، آموزش مامایی، پرستاری داخلی و جراحی، روان‌ پرستاری، پرستاری کودکان، پرستاری سالمندان، بهداشت باروری، زایمان طبیعی و سایر موضوعات مرتبط
سازمان همکار