تحقیقات تغذیه و علوم غذایی

تحقیقات تغذیه و علوم غذایی

Nutrition and Food Sciences Research


پوستر تحقیقات تغذیه و علوم غذایی
سردبیر:تیرنگ نیستانی ، مجید حاجی فرجی
مجید حاجی فرجی
نام اختصاری:Nutr Food Sci Res
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:تغذیه و علوم غذایی
سازمان همکار