درمان های فیزیکی

درمان های فیزیکی

Physical Treatments


پوستر درمان های فیزیکی
سردبیر:امیرمسعود عرب
افسون نودهی مقدم
نام اختصاری:Phys Treat
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:فیزیک درمانی، پروتکل های درمانی و تکنیکهای مختلف موثر بر سیستم عضلانی اسکلتی
سازمان همکار