دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه

دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه

Journal Of Research literature of Frenchپوستر دوفصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه

این مجله به پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه تغییر نام یافته ، از سال ۱۳۹۷ به صورت علمی پژوهشی منتشر می شود.

دو فصلنامه گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های مربوط به زبان و ادبیات فرانسه را به زبان فارسی منتشر می کند.

دو فصلنامه پژوهش های ادب و زبان فرانسه در خرداد ماه ۱۳۹۱ مجوز چاپ اخذ نمود و اولین شماره آن مربوط به بهار و تابستان ۹۱ در زمستان ۹۱ به چاپ رسید.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله فارسی می پذیرد:

زبان و ادبیات فرانسه ،آموزش زبان فرانسه ،زبان شناسی فرانسه ،مطالعات تطبیقی زبان فرانسه با فارسی و یا با زبانهای دیگر، نقد ادبی مربوط به آثار فرانسه، زبان نقد ترجمه آثار ترجمه شده از فرانسه به فارسی و بالعکس ،نظریه های ادبی اندیشمندان فرانسه زبان