فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی

فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی

Journal of Forest Resources Planning



پوستر فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی

فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی توسط موسسه پژوهشی برنامه ریزی منابع جنگلی ولات پارس در شهرکرد منتشر می شود.

این نشریه در حوزه منابع طبیعی و جنگلداری مقالات فارسی می پذیرد.