مجله بین المللی پزشکی رضوی

مجله بین المللی پزشکی رضوی

Razavi International Journal of Medicine


پوستر مجله بین المللی پزشکی رضوی
سردبیر:کامران غفارزادگان
قاسم سلطانی
نام اختصاری:Razavi Int J Med
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:علوم پزشکی و سلامت
سازمان همکار