بازسازی و ترمیم

بازسازی و ترمیم

Regeneration, Reconstruction, and Restoration


پوستر بازسازی و ترمیم
سردبیر:آرش خجسته
محمدرضا صفوی
نام اختصاری:Regen Rconstruc Restor
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:مهندسی بازسازی و ترمیم نسوج
سازمان همکار