فصلنامه ژنتیک نوین

فصلنامه ژنتیک نوین

JOURNAL OF MODERN GENETICS
ژنتیک نوین نشریه‌ای علمی پژوهشی است که توسط انجمن ژنتیک منتشر می‌شود. این مجله مقاله‌های تحقیقی (Research paper)، تحلیلی (Review paper) و کوتاه (Short communication) تهیه شده در زمینه‌های مختلف ژنتیک (مولکولی، جمعیت و سیتوژنتیک و ...) را که قبلاً چاپ نشده یا همزمان به مجلات دیگر فرستاده نشده باشند و همچنین نتایج پژوهش‌هایی که خلاصه آنها در سمینارها و کنفرانس‌های علمی ارائه شده باشند را با داوری علمی پذیرفته، چاپ و منتشر می‌کند. مسئولیت صحت و سقم محتوای علمی مقاله و ترتیب نام نویسنده (نویسندگان) بر عهده شخصی است که مقاله را به مجله ارسال می‌کند و کلیه مکاتبات با وی انجام می‌شود. دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا نیز برای ارسال مقاله باید موافقت کتبی استاد (استادان) راهنمای خود را کسب کرده باشند.