فصلنامه پژوهشهای گیاهی

فصلنامه پژوهشهای گیاهی

Journal of plant research
مجله پژوهشهای گیاهی با هدف انتشار یافته­ های بنیادی در علوم گیاهی بصورت فصلنامه منتشر می­شود. این مجله مقاله­ های حاصل از پژوهشهای اصیل در تمام حوزه­ های زیست­شناسی گیاهی شامل فیزیولوژی، ریخت شناسی، ریخت­زایی و اندام­زایی، سیستماتیک، اکولوژی، تکوین، کشت بافت، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک، فیلوژنی و تکامل گیاهی را پس از داوری دقیق به چاپ می­رساند. این مجله همچنین مقاله­ های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه­ های ذکر شده را می­پذیرد.