فصلنامه پژوهشهای جانوری

فصلنامه پژوهشهای جانوری

Journal of Animal Research
مجله پژوهشهای جانوری با هدف انتشار یافته­ های بنیادی در علوم جانوری بصورت فصلنامه منتشر می­شود.

این مجله مقاله ­های حاصل از پژوهشهای اصیل در تمام حوزه­های زیست­شناسی جانوری شامل فیزیولوژی، ریخت شناسی، ریخت ­زایی و اندام ­زایی، سیستماتیک، اکولوژی، تکوین، کشت بافت، سلولی و مولکولی، بیوشیمی، بیوفیزیک، بیوانفورماتیک، فیلوژنی و تکامل جانوری را پس از داوری دقیق به چاپ می­رساند. این مجله همچنین مقاله ­های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه ­های ذکر شده را می­پذیرد.