فصلنامه پژوهش های سلولی مولکولی

فصلنامه پژوهش های سلولی مولکولی

Journal of Cellular and Molecular Researches
مجله پژوهش های سلولی مولکولی همان مجله زیست شناسی ایران می باشد که هر سه ماه یکبار توسط انجمن زیست شناسی ایران منتشر می شود.

این مجله کلیه مقالات علمی - پژوهشی دریافتی در تمام زمینه های زیست شناسی سلولی مولکولی از سراسر ایران و جهان , جهت درج در مجله مورد بررسی قرار می دهد.

 هدف از انتشار این مجله معرفی آخرین پژوهش های علمی بنیادی و کاربردی اساتید و پژوهشگران زیست شناسی سلولی مولکولی, به ویژه در کشور , در زمینه های مختلف و متنوع علوم زیستی به منظور بالا بردن سطح دانش زیست شناسی سلولی مولکولی و افزایش روحیه پژوهشی و آشنا ساختن جامعه با تحولات دانش زیست شناسی سلولی مولکولی و عرضه پژوهش های علمی زیست شناسی سلولی مولکولی است .