مجله پژوهش فارماکوگنوزی

مجله پژوهش فارماکوگنوزی

Research Journal of Pharmacognosy


پوستر مجله پژوهش فارماکوگنوزی
سردبیر:مریم حمزلو مقدم
هما حاجی مهدی پور
نام اختصاری:Res J Pharmacognosy
موضوعات کلی:
موضوعات اختصاصی:شیمی و ترکیبات طبیعی، اثرات بیولوژیک، رابطه ساختار و اثر، روشهای آنالیز، داروسازی سنتی، اتنوفارماکولوژی.
سازمان همکار